Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij

Odliczenie od dochodu wydatków ponoszonych na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych przysługuje:

1. osobom niepełnosprawnym,
2. podatnikom, którzy mają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne

Warunkiem odliczenia wydatków jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek orzeczenia o niepełnosprawności lub decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Odliczeniu nie podlegają te z wymienionych wydatków, które zostały sfinansowane lub dofinansowane z innych środków lub funduszy albo zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.


Większość wydatków rehabilitacyjnych nie jest limitowana ich wysokość ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Do tych wydatków zalicza się wydatki poniesione na:
1. adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
2. przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających
z niepełnosprawności.
3. zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności – z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.
4. zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych – stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
5. odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
6. odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt
w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo – leczniczych
i pielęgnacyjno – opiekuńczych, oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
7. opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych, zaliczonych do I- grupy inwalidzkiej,
8. opłacenie tłumacza języka migowego,
9. kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci i osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25-go roku życia,
10. odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo – rehabilitacyjne: osoby niepełnosprawnej.

Do wydatków rehabilitacyjnych limitowanych podlegających odliczeniu należą wydatki
na:
1. opłacanie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa, oraz osób
z niepełnosprawnością narządów ruchu zaliczonej do I grupy inwalidztwa,
2. utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczane do I lub II grupy inwalidztwa oraz osóby z niepełnosprawnością narządów ruchu zaliczonej do I grupy inwalidztwa psa asystującego,
3. używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa, albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16-go roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo – rehabilitacyjne,
każdy w wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym 2.280,00zł.

Do ulgi rehabilitacyjnej należy zaliczyć również wydatki na leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu,
a kwotą 100,00zł, jeżeli lekarz specjalista stwierdził, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo. Ulga obejmuje więc wydatki na leki, ale tylko te, które przekroczyły w danym miesiącu 100,00zł.

Podatki

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!